INCINERATOR CONTROLLER (VIETNAM No.1)

INCINERATOR CONTROLLER (VIETNAM No.1)

Incinerator Controller : เตาเผาขยะอัตโนมัติ

ระบบควบคุม เตาเผาขยะอัตโนมัติ ออกแบบและสร้างโดยคนไทย นำไปติดตั้ง
และใช้งานที่
ประเทศเวียตนาม ณ เมือง DA LAT จังหวัด LAM DONG
เป็นเตาเผาขยะขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหัวเผาทั้งหมด 3 หัวเผา
และ
พัดลมอัดอากาศกำลังสูง 2 ตัว สมารถทำความร้อน
ได้ที่อุณหภูมิ 900-1,000 องศา
ควบคุมการทำงานด้วยหัวเผา
ใช้เชื้อเพลิงชนิด น้ำมันดีเซล และพัดลมอัดอากาศด้วย 
Delta Inverter