INCINERATOR CONTROLLER (VIETNAM No.2)

INCINERATOR CONTROLLER (VIETNAM No.2)

Incinerator Controller No.2เตาเผาขยะอัตโนมัติ

ระบบควบคุม เตาเผาขยะอัตโนมัติลำดัยที่ 2 สร้างโดยคนไทย นำไปติดตั้ง
และใช้งานที่
ประเทศเวียตนาม ณ เมือง BAO LOC จังหวัด LAM DONG
เป็นเตาเผาขยะขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหัวเผาทั้งหมด 3 หัวเผา
และ
พัดลมอัดอากาศกำลังสูง 2 ตัว สมารถทำความร้อน
ได้ที่อุณหภูมิ 900-1,000 องศา
ควบคุมการทำงานด้วยหัวเผา
ใช้เชื้อเพลิงชนิด น้ำมันดีเซล และพัดลมอัดอากาศด้วย 
Delta Inverter