HOSE BUILDER MACHINE NO.1

HOSE BUILDER MACHINE NO.1

Hose Builder Machine No.1 : เครื่องทำท่อยาง

งานสร้างเครื่องจักร สำหรับทำท่อยางขนาดยาว โดยตัวเครื่องมีขนาดความยาว
ทั้งหมด 50 เมตร โดยตัวเครื่องจะหมุนท่อ และรถที่บรรจุวัตถุดิบไว้ จะวิ่งไปด้วยกัน
แบบ Synchronize กัน สามารถปับระยะ Pitch ได้ตามความเหมาะสมของงาน
ตัวเครื่องหมุนท่อ ควบคุมและทำงานด้วย Servo
ตัวรถ ควบคุมและทำงานด้วย Servo เช่นเดยวกัน
และระบบทั้งหมดสั่งงาน ผ่าน Delta HMI ควบคุมการทำงานทั้งหมด

ด้วย Delta PLC