CREMATORIUM CONTROLLER

CREMATORIUM CONTROLLER

Crematorium Controller : ระบบควบคุมเตาเผาศพ

ออกแบบและสร้าง ระบบควบคุมเตาเผาศพ พร้อมเครื่องปั่นไฟ หากเกิดปัญหา
ไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับระหว่างการเผา ระบบจะสลับไปสั่งให้เครื่องปั่นไฟ
ทำงานทันที 
ควบคุมการทำงานด้วย Delta PLC และ Delta Inverter