CAR X-LIFT CONTROLLER

CAR X-LIFT CONTROLLER

Car X-Lift Controller : ระบบควบคุมลิฟท์ สำหรับรถยนต์

ออกแบบ และสร้างระบบควบคุม ลิฟท์สำหรับรถยนต์ ใช้ในการขนส่งรถยนต์
ระหว่างชั้นในอาคารที่ พื่นที่จำกัด ทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมด
ควบคุมและทำงานด้วย Delta PLC